Werkwijze en cont(r)actering

Er vinden doorgaans 6 tot 12 gesprekken plaats, waarbij men samen reflecteert op praktijkervaringen. U verkent nieuwe perspectieven en denkt na over mogelijke acties of stappen. Om dit alles mogelijk te maken is vaak een coachingscoördinator aangesteld die kan putten uit een pool van coaches, die ieder over specifieke competenties beschikken. De coördinator kan op basis van de vraag een optimale match tot stand brengen tussen coach en coachee. Daarbij hanteert men de volgende procedure: 

  1. Aanvraag; een medewerker meldt zich aan door een afspraak te maken met de coördinator van het coachingsbureau.    
  2. Oriëntatie; de coördinator gaat samen met de aanvrager na of er sprake is van een coachingsvraag. Is dit het geval dan zoekt de coördinator een coach en wordt deze coach van de coachingsvraag op de hoogte gesteld.
  3. Intake; op basis van de coachingsvraag worden door coach en coachee doelen en resultaten opgesteld.
  4. Contractering; bij consensus over de doelen en resultaten tussen coachee en leidinggevende vindt contractering plaats. Bij dit gesprek is de leidinggevende van de coachee aanwezig en worden ook zaken als vertrouwelijkheid en kosten besproken. Het aantal gesprekken, de beoogde resultaten, verantwoordelijkheden en inspanningen worden vastgelegd op een contracteringsformulier, onder voorbehoud an een zekere speelruimte. 
  5. Start coachingstraject; Coachingstrajecten omvatten over het algemeen 3 tot 12 sessies, die op hun beurt doorgaans een tijdsbestek van om en nabij een uur kennen. Opdrachten, het maken van een reflectieverslag en een praktijkcasus kunnen onderdeel van het traject zijn en worden vastgelegd in het contracteringsformulier.
  6. Afsluiting; De coaching wordt afgesloten met een eindevaluatie tussen coach en coachee. In een afsluitend gesprek met de coach, coachee en de opdrachtgever worden doelen en resultaten van de coaching besproken in relatie tot effecten op de werkplek.