Van actie naar interactie

"Het woord is de daad van de machtige"
Soms volstaat een bevel of opdracht om iets gedaan te krijgen. Deze 
actie-visie werkt goed in hiërachische relaties. In gelijkwaardige betrekkingen past wederzijdse afstemming oftewel interactie!

Hoe doe ik dat?

In de praktijk is sprake van een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de betekenisgeving daarvan tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie.