Kennisgebieden

 • Nuttig bij deze
  beschrijving is de volgende indeling in kennisgebieden:
 • • Vakkennis van uw vakgebied of specialisatie.
  • Organisatiekennis: wie is wie binnen uw organisatie, wie doet wat en hoe werken de dingen
  hier?
  • Klantkennis, dus het kennen van uw individuele klanten.
  • Marktkennis: wie zijn de spelers, waar zijn ze mee bezig, wie zijn de klanten en wat zijn de
  trends? En ten slotte
  • Omgevingskennis: welke krachtenvelden spelen een rol? Wat zijn de politieke,
  maatschappelijke, demografische, technologische ontwikkelingen?
  Van belang voor de kennisfoto van uw situatie is verder dat u niet alleen kijkt naar de inhoud,
  maar ook naar de mate waarin en de manier waarop die kennis benut wordt en productief wordt
  gemaakt. Sommige mensen weten veel, maar slagen er niet in om dat weten om te zetten in professionele
  dienstverlening. Anderen weten veel minder, maar slagen erin om dat kleine beetje
  kennis goed te exploiteren.


  Ook relevant is in welke branche of sector u actief bent. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat
  advocaten veel meer leunen op en belang hechten aan parate kennis dan management consultants.
  Omgekeerd kennen management consultants juist meer waarde toe aan het lerend vermogen.
  Het gaat hen niet zozeer om feitjes en weetjes, maar om het zich snel eigen kunnen maken van
  nieuwe kennis die aan de situatie gerelateerd is. Wat betreft de vaardigheden en attituden loopt
  het waardeoordeel van advocaten en management consultants overigens nauwelijks uiteen.


  Ook als we de parate kennis ‘uiteenrafelen’ in deelgebieden, komen er verschillen naar voren.
  Voor advocaten telt vakkennis zwaar, terwijl management consultants zich meer richten op de
  kennis van klanten, markt en omgevingsfactoren. Deze verschillen zijn begrijpelijk als we kijken
  naar de manier waarop ze met de klant omgaan, wat ze voor de klant kunnen betekenen en wat
  de klant van hen verwacht. Zoals Marcel ’t Hart zegt: ‘Advocaten leggen kennis op voorraad in hun
  geheugen en naslagwerken en passen dit toe vanuit een expertrol.Management consultants beschikken over een voldoende a priori kennislading om ter plaatse via
  hun eigen leer- en aanpassingsproces de aanwezige kennis binnen de klantorganisatie te bundelen
  en bij te dragen aan omzetting in besluiten en actie.’ Kortom, draagt u parate kennis aan voor de
  klant of bent u procesbegeleider die helpt zoeken naar de juiste kennis of kennis mede identificeert,
  herkenbaar maakt, combineert en toepasbaar maakt?

  Niet altijd herkennen of erkennen omgeving en klant de aanwezige kennis van professionals,
  bureaus of instituten. Met als gevolg dat er soms onvoldoende voor wordt betaald. Dat geldt in
  sterkere mate voor de procesmatige kant van kennis. En dat terwijl veel professionals en professionele
  dienstverleners juist steeds meer de rol op zich nemen van adviseur annex procesbegeleider,
  omdat kennis op zich steeds makkelijker voorhanden is. Het gaat steeds minder om het weten en
  de juiste kennis naar de klant brengen en steeds meer om het zorgen dat de klant met behulp van
  de juiste kennis de juiste keuzes maakt. In de woorden van Marcel ’t Hart: ‘Populair gezegd gaat
  het vaak niet om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Dat laatste is het product van inhoud en
  proces.’

  Al met al is het dus nog niet zo makkelijk om uw concurrentievermogen te verbeteren op basis van
  kennis. Het gaat niet alleen om kennis sec, maar ook om het productief maken ervan. Die kennis
  komt namelijk deels voort uit de wetenschap en deels uit de praktijk. Het is daarmee slechts voor
  een deel expliciet en gaat voor een deel ook schuil in de hoofden van mensen. Bovendien is het
  niet tastbaar maar abstract en dus lastig in beeld te brengen en te sturen. En het is nog de vraag in
  hoeverre uw toegevoegde waarde en concurrentiepositie voortkomen uit kennis, zowel wat de
  inhoudelijke als procesmatige aspecten betreft!

  Het zichtbaar maken van kennis heeft dus twee kanten: uw eigen beschrijving van uw kennis en
  het uitdragen ervan. In zijn boek ‘Professionals & Kennisconcurrentie’ reikt Marcel ’t Hart handzame
  en praktische methoden en technieken aan om uw kennis in kaart te brengen, uw positie te
  analyseren en om strategische keuzes te maken voor het verbeteren van uw onderscheidend vermogen
  en eventueel barrières te omzeilen. Welke dat zijn en hoe dat in zijn werk gaat, kunt u nu
  horen.