Origineel document

De (startende) medisch specialist en zijn juridische omgeving

De kern van ons betoog is dat de arts zich onvoldoende bewust is van het feit dat vrijwel alles wat hem omringen gaat juridisch is en door juristen is opgesteld.

We hebben in onze presentatie vier voorbeelden genoemd die betrekking hebben op juridische interventie binnen de medisch specialistische zorg:

  1. contractering met het ziekenhuis bij aanvang van de werkzaamheden als volwaardig medisch specialist;
  2. registratie en herregistratie;
  3. klachten en calamiteiten;
  4. geschillen binnen het ziekenhuis.

Laat duidelijk zijn dat deze voorbeelden een greep zijn uit de praktijk.

In je carrière als volwaardig medisch specialist is de kans groot dat je minimaal één keer geconfronteerd met een klacht van een patiënt, een geschil in het ziekenhuis, een bezoek van de inspectie en ga zo maar door. In verband met de daarmee samenhangende juridische aspecten is het noodzakelijk je daarop voor te bereiden. De steun die je in dit verband wel of niet kunt verwachten vanwege het ziekenhuis is niet per definitie waardevrij. In de secundaire arbeidsvoorwaarden (die niet van toepassing zijn op de vrijgevestigd specialist!) is over het algemeen opgenomen dat op de werkgever een plicht rust te voorzien in adequate rechtsbijstand in het geval van bijvoorbeeld een klacht. Daarmee is nog niet gezegd dat je kan kiezen voor een onafhankelijk belangenbehartiger die alleen jouw belang dient. Het is om die reden van groot belang je aan de start van je carrière als medisch specialist te beraden op de vraag hoe je daarmee om dient te gaan.

Ter illustratie zullen we hier twee van de bovengenoemde voorbeelden uitwerken: de tuchtklacht en tuchtrechtprocedure en registratie en herregistratie.

Tuchtklacht en tuchtrechtprocedure
Stel, een gynaecoloog in het ziekenhuis wordt geconfronteerd met een tuchtklacht van de ouders van een baby waarbij na de bevalling hersenschade is geconstateerd, wellicht veroorzaakt door de bevalling. Je bent verplicht de klacht te melden aan je leidinggevende en de Raad van Bestuur. Je ontvangt een brief van het medisch tuchtcollege waarin je een termijn wordt gegeven voor het indienen van een verweerschrift. Onderdeel daarvan is het overleggen van het medisch dossier en een actueel uittreksel van je registratie in het BIG register. Dit is de start van een juridische procedure die van de kant van het tuchtcollege bewaakt en geordend wordt door juristen wat betekent dat het niet verstandig is zonder jurist van je keuze te reageren. Hierdoor neem je de vereiste professionele distantie in acht die je in staat stelt op juiste wijze verantwoording af te leggen. In een motto: de klant die zijn eigen advocaat is, heeft een gek als klant.  

Veel gestelde vragen die ook beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld:

Registratie en herregistratie
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is een commissie waar je na het afronden van de opleiding tot medisch specialist gedurende je gehele carrière mee te maken zal krijgen. De RGS registreert geneeskundig specialisten (waaronder medisch specialisten) en profielartsen, maar is ook verantwoordelijk voor de erkenning van opleidingen en opleiders.  

Je kan je het beste in een periode van drie maanden voor het afronden van je opleiding tot drie maanden daarna richten tot de RGS met het verzoek als medisch specialist geregistreerd te worden. Doe je dat namelijk later, dan moet je voldoen aan de eisen van herregistratie. De registratie als medisch specialist geldt voor een termijn van vijf jaren. In ieder geval drie maanden voor het verstrijken van die termijn ontvang je van de RGS op het adres waarop je bij het GBA bent ingeschreven een uitnodiging om je te herregistreren. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde eisen voldoen:

Hoewel kwaliteitsvisitatie iets is wat de gehele vakgroep/maatschap aangaat, verwacht de RGS wel deelname daaraan. Het niet deelnemen aan een dergelijke visitatie staat niet aan herregistratie in de weg als je de visitatiecommissie tijdig over (de reden van) het niet deelnemen inlicht en je schriftelijk je aandeel toelicht.

 Ook de herregistratie geldt in beginsel voor vijf jaren.

 Tegen een beslissing je verzoek tot (her)registratie niet te honoreren kan je bezwaar maken.

 

Bron: de presentatie is verzorgd door Anthony Wijnberg en Francisca Knoops

Wijnberg Advocaten
Bezoekadres: Zuiderpark 13
Te bereiken via: 050-5995700 of info@wijnbergadvocaten.nl
en rechtstreeks via wijnberg@wijnbergadvocaten.nl en knoops@wijnbergadvocaten.nl
Wijnberg Advocaten is via @WijnbergAdv te volgen