Flip-over en geeltjes

Inleiding

De dynamiek van de huidige tijd vraagt daarnaast om verdergaande stappen dan ‘mede werkers
betrekken bij de besluitvorming’. Het gaat meer en meer om het naar boven halen en
benutten van een zo breed mogelijke variatie aan inzichten, talenten en creativiteit binnen de organisatie.
Liefst met vernieuwende en inspirerende werkvormen, bijvoorbeeld met gebruik van de
nieuwste ICT-toepassingen die beleving en emotie rond belangrijke thema’s kunnen opwekken en
mobiliseren. Ten slotte moet het als het even kan ook snel, resultaatgericht en effectief.

De rol van de facilitator gaat dus inderdaad veel verder dan die flip-over en geeltjes. Hij of zij moet
verstand hebben van waar het om gaat en begrijpen waar het naar toe gaat. En hij dient proces en
inhoud te kunnen verbinden, de resultaten kritisch te kunnen bekijken en in te kunnen grijpen als
het nodig is. Dat kan alleen door de juiste verbindingen te leggen tussen al die professionals en
dat vereist het verstaan van de talen van die verschillende disciplines.

Het gaat daarbij om interactie tussen individuen en tussen individuen en de groep. Om psychologie
en groepsdynamiek. Om het inschatten en beïnvloeden van coalities, arena’s en omgevingsfactoren.
De facilitator voert regie en heeft feeling voor timing: welke interventies doen op welk
moment, wanneer welke expertise in beeld brengen, de balans bewaren tussen sturen en laten
gebeuren. Hij is een stevige persoonlijkheid die als een koorddanser het evenwicht bewaart tussen
deelname en distantie.

Waar het voor u als professional vooral gaat om de inhoudelijke expertise en waar in de advise rende
rol de vraag van de klant centraal staat, zo gaat het bij de facilitator om het bereiken van
resultaat in complexe processen. Dus eigenlijk is het de hogeschool van het advieswerk. Net als
de rol van adviseur en coach, is het uitoefenen van de facilitatorsrol uitgegroeid tot een vak. Dus
zoals u als professional steeds vaker wordt aangesproken op uw advies- en coachrol, zo zal het
steeds vaker voorkomen dat u de rol van facilitator op zich zult nemen.

Om die rol van facilitator goed te kunnen vervullen, zult u uzelf technieken en werkvormen eigen
moeten maken. Daarnaast vraagt het om competenties op het gebied van communicatie, sociale
vaardigheden en groepsdynamiek. En zelfkennis en inzicht in de rol van uw eigen persoonlijkheid.
In het vervolg zullen al deze aspecten aan bod komen.